Polaganje za “C” kategoriju

 

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.
Minimalan broj časova za kandidate za C1 i C kategoriju (TO-teorijska obuka, PO-praktična obuka)
Kandidat se osposobljava za upravljanje vozilima kategorije: Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije:
BBEC1C1E
C TO/5+25+2//
PO/151577

Poligonske radnje

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom, od polaznog polja „I”, kreće saobraćajnom trakom, ubrzava vozilo sa promenom stepena prenosa i zaustavlja se u zaustavnom polju „II”, pri čemu celo vozilo mora biti u tom polju. Iz zaustavnog položaja vozilo se kreće hodom unazad prolazeći kroz prolazno polje „III”, nakon čega menja saobraćajnu traku i zaustavlja se u zaustavnom polju „IV”, pri čemu celo vozilo mora biti u tom polju. Prilikom kretanja vozila hodom unazad kandidat koristi vozačka ogledala. Tokom izvođenja radnje od zaustavnog polja „II” do zaustavnog polja „IV”, vozilo se može zaustavljati najviše dva puta i po potrebi izvršiti najviše jedan korak korekcije.

Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad, zbog utovara-istovara

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1”, određenim na slici, kreće unazad i skretanjem udesno pod pravim uglom, zaustavlja se u zaustavnom polju „I”, pri čemu celo vozilo mora biti u tom polju sa položajem određenim na slici. Tokom kretanja od položaja „1” do zaustavnog polja „I”, kandidat može zaustavljati vozilo i po potrebi izvršiti najviše jedan korak korekcije.